EKOROPA s.r.o.

Ekologické a ropné služby

Žumpy, septiky

 

- čistenie a skúšky vodotesnosti podľa STN 75 0905 s vystavením protokolu

- opravy a údržba, nátery vnútorných povrchov proti presaku